Documentation

Snap Kit
Creative Kit
 Login Kit
 Bitmoji Kit